กดดูรู้ดิน

กดดูรู้ดิน

แอปพลิเคชั่นกดดูรู้ดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับดินซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลรายละเอียดของดิน และ ข้อมูลการเพาะปลูกข้าว โดยกรมพัฒนาที่ดินและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)

View details »

กดดูรู้น้ำ

กดดูรู้น้ำ

แอปพลิเคชั่นกดดูรู้น้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับน้ำซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลระดับน้ำในตลิ่ง และ ปริมาณฝน โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

View details »

กดดูรู้เรา

กดดูรู้เรา

แอปพลิเคชั่นกดดูรู้เรา มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถิติของประเทศซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูล 3 ด้านคือ ด้านคน ด้านเงิน และ ด้านการเกษตร โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ

View details »

กดดูรู้โรงพยาบาล

กดดูรู้โรงพยาบาล

แอปพลิเคชั่นสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ (GIS Health) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ สถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และ เครื่องมือแพทย์ ในกรณีที่ต้องการทราบข้อมูล หรือในกรณีฉุกเฉินที่ต้องการเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข

View details »


กดดูรู้ดิน ข้อมูลรายละเอียดของดิน และข้อมูลการเพาะปลูกข้าว

เพียงกดตำแหน่งที่ต้องการทราบข้อมูลบนแผนที่ที่ปรากฏบนแอปพลิเคชั่น ข้อมูลรายละเอียดของดิน แนวทางการจัดการดิน ปัญหาของดิน ความเหมาะสมในการเพาะปลูกและข้อมูลการเพาะปลูกข้าว จะถูกรวบรวมและนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย นอกจากนั้นหากผู้ใช้ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมหรือต้องการปรึกษาปัญหาดินกับเจ้าหน้าที่ แอปพลิเคชั่นนี้สามารถแสดงตำแหน่งของหน่วยงานที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อเข้าพบเจ้าหน้าที่ได้ทันที


กดดูรู้น้ำ ข้อมูลระดับน้ำในตลิ่ง และปริมาณน้ำฝน

ข้อมูลระดับน้ำในตลิ่งและปริมาณน้ำฝน ซึ่งได้จากการรวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ซึ่งมีมากกว่า 800 จุดทั่วประเทศ และมีการปรับปรุงข้อมูลทุกๆ 30 วินาที ทำให้ข้อมูลที่ได้มีความแม่นยำ เชื่อถือได้ และทันสมัย โดยความละเอียดของข้อมูลจะลึกถึงระดับอำเภอ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นแสดงตำแหน่งของร้านค้าทางการเกษตรที่ตั้งภายในบริเวณที่ผู้ใช้งานสนใจได้ สำหรับเจ้าของกิจการที่สนใจเข้าร่วม สามารถส่งตำแหน่งและรายละเอียดร้านค้าเข้ามาเพิ่มในระบบได้อีกด้วย


กดดูรู้เรา ข้อมูลเชิงสถิติของ การย้ายเข้าออกของประชากร รายได้ครัวเรือน และสำมะโนการเกษตร

รวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติที่ครอบคลุมทั้งด้านประชากร ด้านภาวะเศรษฐกิจครัวเรือน และด้านการเกษตร ในรูปแบบกราฟเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ ตัวอย่างข้อมูลที่ถูกนำเสนอได้แก่ ข้อมูลสัดส่วนผู้มีงานทำ รายได้และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน และข้อมูลจำนวนผู้ถือครองทำการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการแสดงตำแหน่งของจุดรวมตัวของชุมชนเช่น ตลาดสด ตลาดนัดขายผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนในชุมชน รวมทั้งยังสามารถดึงดูดให้คนภายนอกพื้นที่เข้ามาใช้จ่ายภายในชุมชมอีกด้วย


กดดูรู้โรงพยาบาล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ

ให้บริการข้อมูลสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากจะค้นหาจากชื่อและที่ตั้งได้แล้ว ยังสามารถเลือกค้นหาจากเครื่องมือแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้อีกด้วย ช่วยให้หมดความกังวลหากเกิดเหตุการฉุกเฉินนอกพื้นที่ นอกจากข้อมูลเบื้องต้นของสถานพยาบาลแล้ว ยังมีข้อมูลจำนวนบุคลากรสุขภาพและข้อมูลเครื่องมือแพทย์แต่ละประเภทของสถานพยาบาลนั้นๆอีกด้วย ข้อมูลส่วนนี้เป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเฉพาะทาง


ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

กรมพัฒนาที่ดิน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข